Děl-51-66 | Souprava měrek a nářadí pro SA58 Strana :8

tak, aby zadní konec zápalníku, na nějž dopadá úderník, byl v rovině dorazu úderníku. Měření je nutno provádět takto:

— vyjmout závorník a úderník;
— vsunout úderník do závorníku a postavit úderník svisle zadním koncem na rovnou plochu;
— přidržet levou rukou závorník při současném tlaku směrem dolů;
— provést vlastní měření měrkou.

Při měření se správnost přečnívání zápalníku posuzuje takto: Jestliže strana měrky s nápisem "DOBRÁ" projde a strana s nápisem "CHYBNÁ" zachytí, je přečníváni zápalníku vyhovující.

Přečnívání zápalníku je tedy nevyhovující, jestliže projde i strana s nápisem "CHYBNÁ", anebo neprojde strana s nápisem "DOBRÁ". V prvním případě je nutno zápalník považovat za krátký (opotřebený), v druhém případě za příliš dlouhý. V obou případech je třeba zápalník vyměnit, neboť krátký zápalník může způsobit selhanou, dlouhý zápalník průraz zápalky.

SA58 -  Měrka šířky ústí zásobníku
Obr. 3. Měrka šířky ústí zásobníku

Šířka ústí zásobníku (obr. 3) je důležitá hodnota pro správnou činnost zásobníku a tím i samopalu vůbec.