Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :110 SA 58 předpis

Nastřelování samopalů v dělostřeleckých základnách


210. Pro nastřelování musí mít náboje teplotu +20 ±20 °C. Není přípustné současné použití různých výrobních sérií nábojů.

211. Samopal se nastřeluje 8 jednotlivými ranami, přitom:

a) střední zásah z osmi ran musí ležet v kruhu o průměru 8 cm, opsaném kolem kontrolního bodu;

b) rozptyl z těchto 8 ran musí být v kruhu o průměru 20 cm, měřeno od středů nejvzdálenějších zásahů. Vybočuje-li 1 zásah, je možno jej škrtnout a pak je směrodatný rozptyl ze 7 ran, který rovněž nesmí přesahovat kruh o průměru 20 cm. Měření se provádí stejně jako v předcházejícím případě a poloha středního zásahu je určena ze 7 ran. Za vybočený zásah se pokládá takový, který od středního zásahu zbylých 7 ran je vzdálen více, než je průměr kruhu opsaného zbylým sedmi ranám;

c) je dovolena úprava mušky v rozsahu vychýlení podélné osy o ± 0,5 mm a na výšku o ±1 mm od střední hodnoty mušky (54,6 mm měřeno od protilehlých výstupků nosiče mušky).


212. Samopal se považuje za nastřelený, je-li střední zásah v kruhu o průměru 8 cm a je-li možno všech 8 (popřípadě 7) zásahů přikrýt kruhem o průměru 20 cm.