Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :58 SA 58 předpis

Truhlíky s náboji se nesmějí stavět přímo na zem, nýbrž na podložky ze dřeva nebo z jiného materiálu a to vždy víkem nahoru.

Ukládat v truhlících se zbytkem nábojů konzervační nebo čisticí prostředky, popř. jiné předměty je zakázáno. Vzduchotěsné balení nábojů se otvírá podle nutnosti. Po otevření krabice z pozinkovaného plechu je nutno se přesvědčit, zda barevné označení na kartónech odpovídá barevnému označení na víku plechové krabice a na truhlíku. Otevřená krabice z pozinkovaného plechu se nesmí přendávat do jiného truhlíku. Náboje, na kterých se objevila rez, je nutno otřít suchým hadrem. Náboje, které byly delší dobu používané (vybalené), je třeba před naplněním do zásobníku utřít suchým hadrem a přezkoušet na délku a na točení střel. Při dlouhodobém používání a častém plnění nábojů do zásobníků nastává uvolnění střely v krčku nábojnice, popřípadě zatlačení střely do nábojnice nebo točení střely. Tím dochází k snížení vodotěsnosti a olejotěsnosti nábojů. Náboje se zatlačenými nebo točícími se střelami nutno vytřídit a předat pyrotechnikovi ke zničení. Používat vadných nábojů (značně zrezivělých, s deformovanými nábojnicemi nebo střelami se zvlhlým nebo zaolejovaným prachem, nebo se střelami zatlačenými do nábojnic apod.) ke střelbě je zakázáno.

Dále je zakázáno
— shazovat truhlíky s náboji z aut, povozů, železničních vagónů nebo z jiných dopravních prostředků;
— tlouci kladivem nebo jinými tvrdými předměty na náboj, zápalku nebo střelu;
— při přemisťování truhlíků s náboji nosit je víkem obráceným k zemi, vláčet je, pouštět na zem a házet s nimi.


Je přísně zakázáno ukládat školní a cvičně náboje společně s ostrými náboji; školní a cvičné náboje musí být uloženy odděleně od ostrých nábojů. Podrobný návod pro ukládání nábojů viz v předpise "Ukládaní a ošetřování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování a munice u vojsk", evid. zn. Děl-22-1.

4. Plnění zásobníků a zásobování střelivem

97. Zásobník se plní ručně (obr. 38) a vždy před plněním náboji nutno ho otřít do sucha. Levou rukou se uchopí zásobník vyjmutý ze samopalu tak, aby podavač byl nahoře a přední stěna zásobníku byla obrácena k tělu. První článek palce je nad ústím