Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :75 SA 58 předpis

Při přepravě jednotky vlakem na krátkou vzdálenost nebo automobily na každou vzdálenost drží voják samopal na prsou a pečlivě ho chrání proti nárazům.
Pro přepravu vlakem nebo automobily nutno samopaly ukládat v předepsaných obalech (dopravních bednách), aby nedošlo k jejich poškození. Bylo-li výjimečně k přepravě samopalů použito nepředepsaných obalů, je nutno chránit zejména mířidla proti poškození tím, že se muška a hledí omotají hadry a volný prostor v bedně mezi samopaly se vyplní hadry apod., aby nedošlo k potlučení samopalů.

136. Za pochodu nosí voják samopal na popruhu. Samopal při nesení nesmí narážet na tvrdé součástky výstroje. Zvlášť pečlivě chrání voják mířidla, hlaveň a zásobník.

137. Při přestávkách za pochodu, cvičení a při budování palebného stanoviště se samopal pokládá na suché místo tak, aby se do vývrtu hlavně nedostala nečistota, hlína, písek, sníh apod. a aby se nepoškodil.

138. Při uložení samopalů ve skladu útvaru je ramenní opěra sklopena; zásobníky jsou vyňaty z brašny; brašna na zásobníky, popruh, zásobníky a bodák s pochvou — vše je uloženo odděleně. Soupravy záložních součástek jsou srovnány do hranic.

139. Při všech uvedených způsobech uložení nesmí být samopaly nabity!

Uložené samopaly musí byt stále střeženy a klíče od zámků stojanů, polic, skříní a beden s uloženými samopaly musí být uloženy u dozorčího příslušné jednotky.

Je zakázáno ucpávat vývrt hlavně papírem, hadrem nebo jinými předměty za jakýchkoli podmínek výcviku nebo uložení, aby při střelbě ze samopalu nedošlo k vydutí hlavně nebo k jinému poškození.

140. Pro zacházení se samopalem ve strážní službě, při zaměstnání a při střelbě ostrými nebo cvičnými náboji platí tato pravidla:
a) Před odchodem do zaměstnání a do strážní služby nebo na střelbu je voják povinen pozorně prohlédnout složený samopal a otřít s povrchu kovových součástí samopalu konzervační prostředek. Před prováděním střeleb nutno vytřít do sucha vývrt hlavně a nábojní komoru. Při cvičení musí chránit samopal před znečištěním, blátem, prachem a pískem.
b) Při nabíjení, vybíjení a při odstraňování poruch (závad)