Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :76 SA 58 předpis

nutno vždy zjistit příčinu a odstranit ji, nesmí se nikdy používat přílišného násilí, aby nedošlo k poškození částí nebo ústrojí samopalu. Výcvik v nabíjení a vybíjení samopalu se musí provádět jenom se školními náboji.
Před nabitím samopalu školními náboji třeba náboje pečlivě prohlédnout a očistit. Samopal nesmí byt nabíjen poškozenými školními náboji.
c) Po každé střelbě nutno samopaly neprodleně vyčistit; zvlášť pečlivě vyčistit vývrt hlavně a nábojní komoru. Všechno příslušenství k samopalu musí být v bezvadném stavu, čisté a správně uloženo.
d) Použije-li nepřítel v boji otravných látek, musí voják chránit před jejich účinky nejen sebe, ale musí zároveň chránit (přikrýt) i samopal pláštěm nebo pláštěnkou. Přitom chrání hlavně ta místa samopalu, jichž se při střelbě dotýká.


2. Rozbírání samopalu

141. Samopal se rozbírá k čištění, konzervování, k prohlídce a při výměně a opravách součástek.

Rozbírání samopalu je dvojí:
— částečné a
— úplné.

Částečné rozbírání samopalu provádí střelec k běžnému čištění, konzervování a prohlídce.

Úplné rozbírání samopalu se provádí jen při výměně a opravách součástek v dělostřelecké dílně. Příliš časté rozbírání a skládání samopalu je škodlivé, protože urychluje opotřebení součástek.
Proto k výcviku v rozbírání a skládání samopalu je dovoleno používat jen školních samopalů a školních nábojů. Nejsou-li u útvaru školní samopaly, je třeba k tomuto účelu vyčlenit nutný počet samopalů podle předpisu "Ukládání a ošetřování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování a munice u vojsk", evid. zn. Děl-22-1, čl. 3. Výcvik v rozbírání a skládání samopalu se provádí jenom pod vedením důstojníka a v rozsahu stanoveném v další stati. Samopaly vyčleněné pro výcvikové účely se vyhlašují v rozkaze velitele útvaru s uvedením jejich čísel.

142. Při rozbírání a skládání samopalu je třeba zachovávat tato pravidla: