Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :80 SA 58 předpis

Potom znovu sevřít krk pažby pravou rukou a palec pravé ruky opřít o zadní stěnu víka pouzdra závěru tak, že se bříško palce dotýká krku pažby. Tlakem palce dopředu a nahoru vysunout výstupek spojovací destičky vratného ústrojí z vybrání pouzdra závěru. Pravou rukou uchopit víko pouzdra závěru a táhnutím dozadu vysunout celé vratné ústrojí ze samopalu.

c) Vyjmutí závěru (obr. 45): Samopal uchopit podhmatem levou rukou za pouzdro závěru. Pravou rukou za napínací páku

SA-58  Obr. 45. Vyjmutí závěru
Obr. 45. Vyjmutí závěru

stáhnout závěr dozadu na doraz. Závěr za napínací páku vyzvednout z pouzdra závěru. Jakmile je přední část závěru dostatečně nadzvednuta nad pouzdro závěru, podsunout pod závěr prsty pravé ruky; celý závěr sevřít do dlaně a vyjmout z pouzdra závěru.

Potom vzít závěr do levé ruky a pravou rukou uchopit úderník za hlavu a vytáhnout ho z nosiče závorníku. Přitom natáčet úderník doleva, až výstupek nosiče závorníku projde příčnou drážkou do sousední průběžné drážky. Dalším tahem za hlavu úderníku vysunout úplně úderník z nosiče závorníku. Tím je