Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :106 SA 58 předpis

SA 58 - Nástřelný list
Obr. 47. Nástřelný list