Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :108 SA 58 předpis

b) střed této přímky se spojí se zbývajícím třetím zásahem;
c) tato nová přímka se rozdělí na tři stejné díly; dělicí bod bližší ke spojnici prvních dvou zásahů je hledaný střední zásah.

202. Nelze-li zakrýt zásahy kruhem o průměru 18 cm nebo je-li střední zásah odchýlen od kontrolního bodu na kteroukoli stranu více než o 5 cm, avšak ne více než o 12 cm, zjistí velitel se zbrojířem příčinu velkého rozptylu nebo velkých odchylek zásahů od kontrolního bodu. Po zjištění příčin opraví zbrojíř samopal pokud možno hned na místě a střelba se opakuje. Je-li výsledek opakované střelby opět nevyhovující, tj. zásahy se nedají zakrýt kruhem o průměru 18 cm nebo střední zásah je Odchýlen od kontrolního bodu více než o 12 cm, samopal se odevzdá do dělostřelecké dílny k novému nastřelení. Zároveň se samopalem se odešle i zápis s nákresem rozmístění zásahů na kontrolním listě první i druhé střelby.

SA58 - Obr. 49. Stanovení středního zásahu ze tří zásahů
Obr. 1. 7,62mm samopal vz. 38 P se vztyčeným bodákem (celkový pohled zleva)

203. Vyhovuje-li seskupenost střelby samopalu stanovené podmínce (zásahy lze zakryt kruhem o průměru 18 cm), ale úchylka středního zásahu od kontrolního bodu je větší než 5 cm, ne však více než o 12 cm, předá se samopal zbrojíři, a ten podle polohy středního zásahu provede patřičné posunutí nebo upravení výšky mušky. Muška se zašroubuje (sníží), je-li střední zásah pod kontrolním bodem, nebo se vyšroubuje (zvýší), je-li střední zásah nad kontrolním bodem. Čep mušky se posune vlevo (vpravo), je-li střední zásah vlevo (vpravo) od kontrolního bodu. Změnou polohy mušky a opakovanou střelbou se musí dosáhnout takové polohy mušky, při které úchylka středního zásahu od kontrolního bodu na kteroukoli stranu není větší než 5 cm.

204. Vyšroubování (zašroubování) mušky, změna její výšky o 1 závit (0,5 mm) nebo posunutí čepu mušky do strany o 0,5 mm mění polohu středního zásahu při střelbě na 100 m o 14 cm.

205. Jestliže jak seskupenost střelby, tak i poloha středního zásahu vyhovují výše uvedeným požadavkům, je přezkoušení nastřelení samopalu skončeno.