Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :65 SA 58 předpis

Závora je v uzamčené poloze. Uzamykací ozuby jsou zasunuty ve vybrání v lištách pouzdra závěru. Shora je závora přidržována příčkou nosiče závorníku.

Úderník je údernou zpruhou přitlačován na zápalník, který vystupuje z lůžka pro dno nábojnice.

b) Píst je zpruhou pístu držen v přední poloze a opírá se svým nákružkem o narážku v přední části vybrání základny hledí.

c) Křidélko přeřaďovače (pojistky) je ve svislé poloze. Tím jsou spoušťová páka a přerušovač vysunuty ze záběru s levým záchytem úderníku. Levý záchyt úderníku je tlakem ramene péra spušťadla v horní poloze, pravý záchyt úderníku je snížen, neboť pravá strana můstku nosiče závorníku, který je v krajní přední poloze, stlačuje vypouštěcí páku.

d) Záchytka zásobníku je svým ozubem vykloněna do prostoru okénka pouzdra závěru působením zpruhy záchytky zásobníku.

e) Záchytka závěru je působením své zpruhy stlačena do spodní polohy.


Poloha částí a ústrojí samopalu při nabíjení
(Obr. 39)


114. K nabití samopalu ke střelbě je třeba

— zasunout zásobník naplněny náboji do okénka pouzdra závěru;

— stáhnout závěr za napínací páku nosiče závorníku na doraz do zadní polohy a páku vypustit.

Při nabíjení se uchopí samopal pravou rukou za pažbičku a levou rukou se zasune do pouzdra závěru zásobník. Zásobník se při zasunutí nejprve zaklesne svými výstupky na předním okraji u ústí zásobníku do vybrání v přední stěně okénka pouzdra závěru. Potom se vykloněním dozadu zasune na doraz svým ústím do okénka pro zásobník, až záchytka zásobníku slyšitelně svým ozubem zaskočí za výstupek na zadním okraji u ústí zásobníku.

Vypuštěný závěr se působením vratné zpruhy vrátí do své přední polohy. Při pohybu závěru vpřed pravý záchyt úderníku zadrží úderník. Nosič závorníku, závorník a závora pokračují dále ve svém pohybu vpřed. Jeden ze zasouvacích ozubů závorníku (podle (podle polohy náboje v ústí zásobníku) narazí na dno nábojnice, vysune náboj z ústí zásobníku a zasune ho do nábojní komory. Jakmile je náboj zasunut v nábojní komoře, dno nábojnice

Poloha součástek samopalu SA 58 při nabití
Obr. 39. Poloha součástek samopalu SA 58 při nabití