Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vzor 58 Strana :69 SA 58 předpis

úderníku. Levý záchyt úderníku je nyní ovládán pouze spouští a spoušťovou pákou; pokud je spoušť stisknuta, je levý záchyt úderníku vyřazen z činnosti.

119. Po vystřelení prvního náboje vykoná závěr stejný pohyb jako při střelbě jednotlivými ranami s tím rozdílem, že úderník po vypuštění z pravého záchytu úderníku vypouštěcí pákou není zadržen levým záchytem úderníku. Levý záchyt úderníku je stále stlačen a úderník se tlakem úderné zpruhy pohybuje vpřed, až narazí na zápalník. Střelba pokračuje (pohyb závěru se opakuje) tak dlouho, pokud je spoušť stisknuta a pokud jsou v zásobníku náboje. Při uvolnění spouště se levý záchyt úderníku zvedne působením ramena péra spušťadla a zachytí úderník po vypuštění z pravého záchytu úderníku — střelba se zastaví (přeruší).

120. Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku výstupek podavače působením zpruhy podavače zvedne záchytku závěru a vysune ji nad vodicí lištu v pouzdře závěru. Závěr zůstane otevřen; úderník se v tomto okamžiku opírá ještě o nosič.


Zajištění samopalu
(Obr. 20)

121. Samopal se zajišťuje proti nežádoucímu výstřelu nastavením křidélka přeřaďovače (pojistky) do svislé polohy směrem dolů. Přeřaďovač (pojistka) v této poloze vysune jak přerušovač, tak i spoušťovou páku ze záběru s levým záchytem úderníku. Spoušť při stisknutí vykývne přerušovač i spoušťovou páku. Protože jsou mimo záběr s levým záchytem úderníku, nenastane uvolnění úderníku. Tím je znemožněno vystřelení náboje, je-li samopal zajištěn.

122. Tento způsob zajištění nikterak neomezuje normální činnost ostatních částí závěru kromě úderníku, takže je možno při zajištění zbraně nabít i vybít náboj z nábojní komory; rovněž případné samovznícení náboje v silně zahřáté nábojní komoře nemůže zbraň poškodit, poněvadž se závěr může normálně pohybovat. Činnost pravého záchytu úderníku není zajištěním zbraně nijak ovlivněna.Zastavení (přerušení) střelby

123. Zastavení střelby může být dočasné nebo trvalé. Při dočasném zastavení střelby se doplní zásobník na plný počet nábojů. Při trvalém zastavení (ukončení) střelby se samopal vybije.