Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :86 SA 58 předpis

pojistníku špičatým koncem klíče mušky jsou oba čepy zajištěny proti vypadnutí. Klíčem mušky stlačit zadní rameno péra spušťadla a do svislého otvoru v pravém rohu pouzdra vložit kolík 30 a zasunout kolík víka pouzdra závěru,

e) Složení hledí: Do stavítka vložit zpruhu a stiskátko a stavítko nasunout na klapku hledí. Péro hledí uložit do drážek v základně hledí. Zúženou část klapky opřít o péro hledí (stavítko je nastaveno na 2) tak, aby čepy klapky byly proti lůžkům pro čepy v základně hledí. Palcem levé ruky stlačit klapku dolů, přičemž palcem pravé ruky opřeným o hledítko tlačit klapku dopředu, až čepy se zřetelným cvaknutím zapadnou do svých lůžek.

f) Složení zásobníku: Zpruhu podavače s podavačem a pojistkou dna zásobníku zasunout zespodu do pouzdra zásobníku. Zpruhu podavače postupně stlačit tak, až pojistka dna je zasunuta do pouzdra zásobníku. Palcem levé ruky přidržet pojistku dna zásobníku ve stlačené poloze, aby nedošlo k vymrštění zpruhy, a pravou rukou nasunout dno zásobníku. Jakmile výstupek na pojistce zaskočí do otvoru ve dně zásobníku, je dno zásobníku zajištěno proti samovolnému vysunutí.

4. Prohlídky samopalu148. Pravidelné prohlídky složených a rozebraných samopalů provádějí důstojníci a poddůstojníci ve lhůtách určených velitelem. Stupeň rozebrání samopalů k prohlídce určí prohlížející. S prohlídkou samopalů se zároveň provádí též prohlídka všeho předepsaného příslušenství samopalu, jakož i záložních součástek.

149. Voják je povinen prohlížet samopal před odchodem de zaměstnání a v době čištění. Každodenně prohlíží samopal složený a v době čištění rozebraný a složený. Příslušenství prohlíží před čištěním samopalu.

150. Každou poruchu (závadu) zjištěnou při prohlídce samopalu a jeho příslušenství je voják povinen ihned hlásit svému veliteli. Samopaly s poruchami (závadami), které nemohou být odstraněny prostředky jednotek, dají se opravit do dělostřeleckých dílen.

Postup při každodenní prohlídce samopalu


151. Složený samopal se prohlíží každodenně. Při každodenní prohlídce samopalu je třeba přezkoušet: