Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :94 SA 58 předpis

165. Denní ošetřování samopalů se provádí ihned po skončení výcviku, v době vyhrazené k ošetřování samopalů v denním řádu nebo podle potřeby i mimo tuto dobu.
Rozsah ošetřování se určuje podle potřeby, která vyplývá z podmínek výcviku konaného toho dne, z povětrnostních podmínek při výcviku apod. Není např. bezpodmínečně nutné čistit hlaveň samopalu, byl-li prováděn jen pořadový výcvik nebo výcvik se zbraní (bez nabíjení školních nábojů apod.).

Naopak, probíhala-li střelba cvičnými náboji, je nutné důkladné a správné vyčištění hlavně a potom řádné nakonzervování. Po střelbě ostrými nebo cvičnými náboji se okamžitě po skončení střelby nebo cvičení, ihned na střelnici (cvičišti) vývrt hlavně pročišťuje emulzí čisticího zbrojního oleje nebo roztokem čisticího prostředku SOD. Potom se ihned do sucha vývrt hlavně a lůžko pro dno nábojnice v závorníku vytřou a nakonzervují. Po návratu ze střelby se provede úplné vyčištění samopalu. V následujících 3 až 4 dnech se čištění opakuje; denně se protře vývrt hlavně bílým hadříkem. Objeví-li se při tomto čištění na hadříku ještě stopy nečistoty po zplodinách hoření nebo rzi, musí se čištění opakovat.

Rozsah ošetřování nemá tedy být každý den stejný a musí se přihlížet ke skutečné potřebě. Potřebu posoudí snadno velitel, který řídil výcvik.
V žádném případě se nesmí stát, aby samopaly byly po výcviku uloženy bez ošetření.
Při správném dodržování těchto zásad nemůže dojít k neúměrnému zhoršení technického stavu samopalu.

166. Týdenní ošetřování samopalů se provádí ve dny stanovené plánem útvaru (obvykle v hospodářských dnech). Rozsah čištění určuje velitel jednotky podle toho, jak byly samopaly v době od posledního týdenního ošetřování používány a jak byly ošetřovány při denním ošetřování.
Obvykle bude ošetřování zahrnovat úplné vyčištění samopalu. Zároveň se provede částečné rozebrání samopalu.

Prohlídka samopalu se koná vždy po jeho vyčištění do sucha a teprve po jejím skončení může být dáno povolení ke konzervování. Po nakonzervování se provádí kontrola, jak bylo konzervování provedeno. Prohlídku může provádět velitel jednotky nebo technik.

167. Měsíční ošetřování se provádí obdobně jako týdenní, ale liší se od něho tím, že je vždy přítomen technik a podle možnosti