Děl 21-5 | SA 58 předpis: 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Strana :95 SA 58 předpis

i náčelník dělostřeleckého vyzbrojování útvaru nebo příslušníci plukovní dělostřelecké dílny (dělostřelecké dílny TOP).

168. V boji nebo při delších cvičeních v terénu, se ošetřování provádí denně během přestávek ve cvičení nebo v přestávkách boje.

169. čištění a konzervování samopalů provádějí vojáci pod dozorem velitele družstva nebo velitele čety; ten je povinen

— určit potřebný stupeň rozebrání, čištění a nakonzervování;
— přezkoušet, zda vojáci mají předepsané čisticí a konzervační prostředky, zda jsou úplné a v řádném stavu;
— přezkoušet, zda bylo čištění správně a úplně provedeno; teprve potom dát svolení k nakonzervování samopalů;
— přezkoušet, zda byly samopaly správně nakonzervovány, a potom dát svolení k jejich uložení.

170. čištění samopalů v kasárnách (táborech) se provádí v místnostech (ve stanech) zvlášť k tomu určených a vybavených zvláštními stoly pro čištění zbraní. Na pochodech a v poli se čistí samopaly na podložkách, deskách, prknech apod. předem očištěných od špíny, bláta a prachu.

2. Prostředky k čištění a konzervování


171. K čištění a konzervování samopalů je dovoleno používat jen předepsaných čisticích a konzervačních prostředků dobré jakosti. K čištění samopalů se používá

— čistých hadrů jemných (barevných i bílých) k čištění a mazání součástek;
— konopné hrubě česané koudele bez pazdeří (jen k čištění hlavní);
— čisticího zbrojního oleje k přípravě vodní emulze smícháním jednoho dílu čisticího zbrojního oleje se třemi díly vody (pokud možno měkké) k rozpouštění nečistoty na součástkách vystavených účinku prachových plynů (vývrt hlavně, závěr, píst); je zakázáno používat čisticího zbrojního oleje nebo emulze k mazání, popř. konzervování; o lej ani emulze nechrání před korozí, slouží jen k čištění;
— vodního roztoku čisticího prostředku SOD se používá jako náhrady za čisticí zbrojní olej mimo zimní období. Roztok se připraví rozpuštěním obsahu jednoho sáčku (16 g) v jednom litru vody;
— petroleje ke svícení k rozpouštění a smývání ztvrdlých